Men

Men's CHANG QUAN (GROUP B RUTIN)
Men's CHANG QUAN (OPTIONAL RUTIN)
Men's DAO SHU + GUN SHU (GROUP B RUTIN)
Men's DAO SHU + GUN SHU (OPTIONAL RUTIN)
Men's JIAN SHU + QIANG SHU (GROUP B RUTIN)
Men's JIAN SHU + QIANG SHU (OPTIONAL RUTIN)
Men's NAN DAO + NAN GUN (GROUP B RUTIN)
Men's NAN DAO + NAN GUN (OPTIONAL RUTIN)
Men's NAN QUAN (GROUP B RUTIN)
Men's NAN QUAN (OPTIONAL RUTIN)
Men's TAI JI QUAN + TAI JI JIAN (GROUP B RUTIN)
Men's TAI JI QUAN + TAI JI JIAN (OPTIONAL RUTIN)
Men's U52 (SANDA LELAKI)
Men's U56 (SANDA LELAKI)
Men's U60 (SANDA LELAKI)
Men's U65 (SANDA LELAKI)
Men's U70 (SANDA LELAKI)

Women

Women's CHANG QUAN (GROUP B RUTIN)
Women's CHANG QUAN (OPTIONAL RUTIN)
Women's DAO SHU + GUN SHU (GROUP B RUTIN)
Women's DAO SHU + GUN SHU (OPTIONAL RUTIN)
Women's JIAN SHU + QIANG SHU (GROUP B RUTIN)
Women's JIAN SHU + QIANG SHU (OPTIONAL RUTIN)
Women's NAN DAO + NAN GUN (GROUP B RUTIN)
Women's NAN DAO + NAN GUN (OPTIONAL RUTIN)
Women's NAN QUAN (GROUP B RUTIN)
Women's NAN QUAN (OPTIONAL RUTIN)
Women's TAI JI QUAN + TAI JI JIAN (GROUP B RUTIN)
Women's TAI JI QUAN + TAI JI JIAN (OPTIONAL RUTIN)
Women's U48 (SANDA WANITA)
Women's U52 (SANDA WANITA)